กิจรรมแมวเหมียว ปีศึกษา 2562

โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการของเด็ก ๆ ในระดับอนุบาล ในด้านต่าง ๆ จึงได้เพิ่มเติมในเรื่องวินัย เข้ามาเป็นหลักสูตร กองร้อยแมวเหมียว ถือเป็นหลักสูตรเร่งด่วนในการทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จัการทำกิจกรรมกระบบกลุ่ม มีการใช้ระเบียบแถว การฝึกแถว และที่สำคัญสอดแทรกเรื่องของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดเด็ก ๆ ได้เข้าใจ พร้อมจัดทำเพลงมาร์ชกองร้อยแมวเหมียวข้ึนมาเพื่อตอกย้ำบทบาท ของแมวเหมียวให้เด็ก ๆ ได้ใส่ใจ และจดจำ
Visitors: 45,880