วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

          “โรงเรียนฤทธิไกรศึกษามุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นักเรียนโรงเรียนฤทธิไกรศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีวุฒิภาวะพร้อมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีจริยธรรม คุณธรรม คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง รักการอ่าน รู้จักประหยัด เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีความเป็นประชาธิปไตย

 

                พันธกิจ

                1. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการ ของโรงเรียน

                2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์

                3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มัทักษะชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม

                4. ส่งสเริมกิจกรรมของผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

                5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้ร่มรื่นปลอดภัย จัดบรรยากาศในโรงเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้            

                6. จัดหลักสูตรท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน

                7. มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                8. ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ตระหนักในการบริการและพัฒนาชุมชน

                9. พัฒนาเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย และเพียงพอ

                10.พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียเป็นสำคัญ

                11.จัดระบบการวัดผล ประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานมีเกณฑ์การตัดสินชัดเจน

 

เป้าหมาย

                1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์และภาษาไทย อยู่ในระดับดี

                2. ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง

          3. ผู้เรียนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสำเร็จการศึกษาและทักษะความสามารถในการดำรงชีวิตในสังคมได้

                    อย่างเป็นสุข

                4. บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการการเรียนการสอนเต็มจามศักยภาพ

                5. สภาพแวดล้อมในโรงเรียนโดยทั่วไปอยู่ในสภาพพร้อม และเพียงพอต่อการให้บริการทั้งผู้เรียน ครู และชุมชน

 

1.8 เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

                อัตลักษณ์โรงเรียน              ยิ้มง่าย ทักทายเก่ง

 

                เอกลักษณ์โรงเรียน             โรงเรียนดี ใกล้บ้าน บริการชุมชน

Visitors: 45,886