ภาพโครงการขับขี่จักรยานปลอดภัยระดับชั้น ประถม 3 และประถม 4

นักเรียนระดับประถม 3 และ ประถม 4  สามารถเรียนรู้เครื่องหมายจราจร ประเภทต่าง ๆ เครื่องหมายจราจรบังคับ เครื่องหมายจราจรเตือน เครื่องหมายจราจรบอกสถานที่ การเรียนรู้การขับรถจักรยานบนถนนที่ไม่มีทางเท้า การเรียนรู้ทางข้ามประเภทต่าง ๆ และการเรียนรู้การแจ้งข่าว และฝึกการใช้ท่าสัญญานมือสำหรับการขับขี่จักรยาน

Visitors: 38,690