Logo อนุบาล กองร้อยแมวเหมียว

อนุบาล กองร้อยบแมวเหมียว เร่ิ่มขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ใน เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (โดยทำการทดลองการปฏิบัติ ในเดือนสิงหาคม 2562) ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ เด็กสามารถปฏิบัติได้   ซึ่งท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา ได้อนุมัติให้เป็นหลักสูตร ของอนุบาล ในปีการศึกษา 2563 ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เพราะไม่มีหลักสูตรนี้ในระบบการศึกษา ที่สำคัญหลักการ และวิธีปฏิบัติ ไม่ได้นำหลักของลกเสือมาปฏิบัติ  แตกต่างอย่างชัดเจน ตั้งแต่ท่าทำความเคารพ ใช้ท่าไหว้แบบไทย (เหมือน Logo) เพลงที่ใช้เป็นเพลงใหม่ทั้งหมด ครุประจำชั้นเป็นตำแหน่ง ผบ.หมู่ ผู้จัดทำหลักสูตร เป้นตำแหน่ง ผบ.ร้อย กองร้อยแมวเหมียว และคำสั่งการเรียกแถวก็ไม่เหมือนของลูกเสือ

Visitors: 38,688