กิจกรรม กองร้อยแมวเหมียว ปี 63

ภาคเรียนที่ 1 ปีกการศึกษา 2563 อนุบาลกองร้อยแมวเหมียว ได้ทำการฝึกวินัย ฝึกการผูกผ้าผูกคอ ของอนุบาล กองร้อยแมวเหมียว มีเพลงทีใช้สอน เพ่ิมเติม 2 เพลง คือ เพลงหมียวหงาว เพลงแมวเหมียวขอบคุณ
Visitors: 38,688