อัลบั้มใหม่

โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา ได้จัดทำหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ข้ึน เพื่อปลุูกฝัง วินัย ความรัก การทำงานร่วมกัน และที่สำคัญ แมวเหมียว เดินตามหน้าที่ 5 ประการ ดังนี้ 1. แมวเหมียวค้องเป็นเด็กดี 2. แมวเหมียวต้องกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอา และครูบาอาจารย์ 3. แมวเหมียวต้องตั้งใจเรียน 4. แมวเหมียวต้องรักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ 5. แมวเหมียวต้องศรัทธาในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีปรพมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข แมวเหมียวจะละเมิด หรือดูหมิ่นใด ๆ มิได้
Visitors: 38,688