ก้าวแรกของแมวเหมียว ฤทธิไกร

        อนุบาล กองร้อยแมวเหมียว  โรงเรียนฤทธไกรศึกษา  ได้เร่ิ่มโครงการ..อย่างเป็นทางการ เมื่อ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563  โดยได้ทำการทดลองปฏิบัติโครงการ ในเดือนสิงหาคม 2562 (ภาคเรียนที่ 1)  ผลการทดลองปฏิบัติ  เด็ก  ๆ สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำ ของผู้ทำโครงการ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน  ระหว่างเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3)  และครูประจำชั้น ครูพี่เล้ียง ของแผนกปฐมวัย   จากนั้นโครงการได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับอนุมัติจาก ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา  ให้ทำโครงการต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2  เพื่อประเมินผลอีกครั้ง  ซึ่งก็สามารถผ่านการประเมินผล   จนกระทั่ง ปีการศึกษา 2563  ่ท่านผู้อำนวยการ ได้มอบหมายผู้จัดทำโครงการ ให้ละเอียดชัดเจนข้ึนเพื่อให้จัดทำเป็นหลักสูตร อนุบาล กองร้อยแมวเหมียว บรรจุเป็นการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563  ทันที  และหลักสูตรนี้ถือเป็น หลักสูตรนวตกรรมใหม่ของปฐมวัย  (ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ถึงแม้จะมีการสืบค้นในระดับปฐมวัย ปรากฏเพียง ปฐมวัยจากหลายโรงเรียนได้นำหลักสูตรลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง  มาปรับใช้)   แต่สำหรับหลักสูตร อนุบาล กองร้อยแมวเหมียว  มีรูปลักษณะแตกต่าง  โดยผู้จัดทำหลักสูตร ได้แนวความคิดมาจากการนั่งมองพฤติกรรมของแมวในโรงเรียน  ที่ชอบหยอกล้อ  คลอเคลีย  ซุกซน  วิ่งไล่กัน  อย่างสนุกสนาน  จึงเอามาเปรียบเทียบกับนิสัยของเด็ก ๆ อนุบาล  ปรากฏว่าเหมือนกับแมวจริง ๆ  จึงได้ตั้งชือของหลักสูตร เป็นอนุบาล  กองร้อยแมวเหมียว   และมากำหนดลักษณะโดยเฉพาะ เช่นแมวเหมียวเน้นการแสดงความเคารพด้วยการไหว้แบบไทย   ลักษณะคำสั่งที่ใช้เรียกเด็ก ๆ  ก็ไม่เหมือนลักษณะชองลูกเสือ -  เนตรนารี   เพลงที่ใช้กับ อนุบาลกองร้อยแมวเหมียว  ก็ไม่ได้นำเพลงของลูกเสือมาใช้  เพราะเป็นการแต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมด   การตั้งชื่อกลุ่มเป็นกลุ่มสีของแต่ละห้องเรียน เช่นแมวเหมียว กลุ่มสีแดง อนุบาล 3 ห้อง 1  สีเหลือง  อนุบาล 3 ห้อง 2  กลุ่มสีเขียว  อนุบาล 2 ห้อง 1  กลุ่มสีน้ำเงิน  อนุบาล 2 ห้อง 2  กลุ่มสีน้ำตาล  อนุบาล 2 ห้อง 3  กลุ่มสีชมพู อนุบาล 1 ห้อง 1 และกลุ่มสีฟ้า อนุบาล 1 ห้อง 2  ส่วนกลุ่มสีม่วง  ห้องเตรียมอนุบาล  (อาจจะพิจารณายกเลิก เนื่องจากเด็กเตรียมอนุบาลไม่พร้อมในการเข้าหลักสูตร)

ครูประจำชั้น ใช้เป็นตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มสีแดง เป็นต้น  ผู้จัดทำหลักสูตร เป็นตำแหน่ง ผบ.ร้อย กองร้อยแมวเหมียว   ครูพี่เลี้ยง ใข้ ผู้ช่วย ผบ.หมู่ กลุ่มสีแดง ฯลฯ  

 

Visitors: 38,688