ดนตรีสากล RK. ปลอด Covid

นักเรียนปฐมวัย  ระดับ อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3  ได้เรียนรู้ด้านดนตรีสากล  แบ่งเป็นความยากง่ายตามระดับชั้นดังนี้  1. อนุบาล 1  เรียนรู้การฝึกตีเครื่องตีประเภท Bell Lyra โดยทำากรฝึกตีตัว Note เสียง C เสียงโด  ใช้สีแดงแทนเสียงโด  D เสียงเร   ใช้สีเหลืองแทนเสียงเร   E  เสียงมี  ใช้สีเขียวแทนเสียงมี  เด็ก ๆ สามารถตีได้ตามเสียงและสี      2. อนุบาล 2  เริ่มเรียนการเป่าเครื่องเป่า Melodion โดยยังใช้ Note พืนฐาน  C โด  D เร   E มี   F ฟา   G ซอล   A ลา   B ที      3.อนุบาล 3  เรียนเป่าเครื่อง Melodion  แต่ Note จะได้รับการเรียน Note ขั้นสูงข้ึนเป็น Note บนบรรทัด 5 เส้น  เรียน Note ตัวกลม  4 จังหวะ

Visitors: 38,688