วิทยาศาสตร์ RK. ปลอด Covid

ให้นักเรียน เข้าไปติดตั้ง แอปพลิเคชั่น  DLTV บนอุปกรณ์ ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมป์…  https://youtu.be/wiH3De92RHQ     จากนั้น เข้าไปที่ https://m.facebook.xom/story.php?Story-fbid=1492510120926972&id=506569692854358

ให้นักเรียนฤทธิไกร  ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.6  เข้าไปตามที่แจ้ง 

และเลือกระดับชั้น และเลือกวิชาที่จะเรียน ควรเน้นไปที่  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และอื่น ๆ  ที่อยากเรียนรู้  เพื่อตัวนักเรียนทุกคน   เร่ิมเข้าเรียนได้เลย เปิดเทอมมา 1 กรกฏาคม 2563  จะได้เรียนทัน  ทุกคน   ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน  โดยผู้ปกครองต้องช่วยกันดูแล   ด้วยความห่วงใย และปราถนาดีจาก  อาจารย์กัลยา  ช่างงาม  และ นายสรายุทธ  ช่างงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิไกรศึกษา  ครับ

Visitors: 36,332