งานศิลปะ ประถม 6 ครูแดง...ศรีศิลป์...ฤทธิไกร

**งานศิลป์ ป.6 ครูแดง..ศรีศิลป์..ฤทธิไกร**

     ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่จะเปิดเร็ว ๆ นี้ครูแดง.. ศรีศิลป์..ฤทธิไกร จะให้พี่ ๆ ป.6 มาเรียนรู้การวาดภาพ แบบสวยงาม ด้วยความสมดุลโดยยึดองค์ประกอบการวาดภาพ สวยงามความสมดุล 4 ส่วนคือ ความสมดุล รูปและพื้นที่ว่าง ขนาด และสัดส่วน  ส่วนที่ 1. ความสมดุล ของการวาด คือความเท่ากัน เสมอกัน ของสิ่งต่าง ๆ ที่เราเห็นว่ามีความสวยงาม  เมื่อเด็ก ๆ สังเกตุให้ดี ๆ จะเห็นว่ามีความสมดุลแฝงอยู่ในสิ่งที่จะใช้เป็นต้นแบบในการวาดภาพนั้น   ส่วนที่ 2. ขนาด องค์ประกอบอีกประการที่เด็ก ๆ จะได้เห็นในภาพ เช่น ขนาดของสิ่งต่าง ๆ ในภาพคือจะต้องมีความเหมาะสมและสมดุล ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าภาพดูเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง  และในภาคเรียนที่ 2 พี่ ๆ ป.6 จะต้องเรียนเทคนิคการวาดภาพเพ่ิ่มเติมอีก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 3 (ต่อจากภคารเรียนที่ 1)  คือ 3. สัดส่วนคือความสัมพันธืที่ลงตัวอย่างเหมาะสม ระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน สัดส่วนในภาพที่จะวาดเกี่ยวข้องโดยตรงกับขนาดของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ  ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างพอดี  และส่วนที่ 4. รูปและพื้นที่ว่างเปรียบเสมือนที่พักสายตาของเราเมื่ือเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่ง มักจะมีช่องไฟ ระยะห่างระหว่างตัวอักษรเสมอ และยังมีการเว้นวรรคตอนอีกด้วย  เพราะฉะนั้นภาพที่สวยงามจึงจำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างอย่างเหมาะสม และระดับชั้น ป.6 จะต้องเรียนเพ่ิมเติม ก็คือ สีตรงข้ามก็สามารถทำให้ภาพดูดีได้  ซึ่งสีตรงข้ามจะมีองค์ประกอบสำคัญคือ ตัวอย่างภาพวาดที่ระบายด้วยสีคู่ตรงข้าม สีคู่ตรงข้าม คู่สีตรงข้าม วิธีการลง สีคู่ตรงข้ามในภาพ  และการใช้สีคู่ตรงข้าม รายละเอียดเรื่องสีตรงข้ามเป็นอย่างไร เปิดเทอมจะได้เรียนจาก ครูแดง.....ศรีศิลป์..ฤทธิไกร..แน่นอนครับ ส่วนที่ต้องเรียนเพ่ิ่มเติมคือแสงเงาต่าง ๆ ซึ่งเด็ก ๆ เคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5  เพราะฉะนั้นพี่ ๆ ป.6 ก็ต้องเรียนลึกขึ้นเพื่อนำไปใช้ต่อในระดับมัธยมศึกษาครับ  อีกเรื่องที่พี่ ๆ ป.6  จะได้รับการถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงของครูแดง..คืองานปั้นแต่งเติมเพ่ิ่มและลด  ซึ่งจะมีทุกอย่างมารวมกัน เป็นรูปร่างงานปั้นที่ดูเสมือนจริง ใช้งานได้จริง อย่างน้อยก็ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด  ส่วนเทคนิคการปั้น วิธีการปั้นจะเป็นอย่างไร  เปิดเทอมได้เรียนกับครูแดง..ศรีศิลป์..แน่นอนครับ

Visitors: 38,689