งานศิลปะ ประถม 3 ครูแดง..ศรีศิลป์..ฤทธิไกร

**งานศิลปะ ป.3 ครูแดง..ศรีศิลป์..ฤทธิไกร**

     ในปีการศึกษา 2563  ครูแดง..ศรีศิลป์.. ได้เตรียมความพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์งานศิลปะประเภทต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ฤทธิไกรศึกษา  ดังนี้  ภาคเรียนแรกนี้  ครูแดง..ศรีศิลป์..จะเปิดหน้าการสอนให้เด็ก ๆ ได้สังเกตุเพื่อสร้างสรรค์การวาดภาพออกมาอย่างสวยงาม เช่น การสังเกตุรูปทรง , เส้น , สี , พื้นผิว เป็นพื้นฐาน และจากนั้นจะต้องถ่ายทอดความรู้สึกในสิ่งที่เห็นออกกมาเป็นผลงานศิลปะประเภทการวาด...ภาคเรียนที่ 2 สำหรับชั้น ป.3 นักเรียบก็ยังต้องเรียนงานวาดภาพอย่างต่อเนื่อง  เพืิ่มเติม..เรื่อง..งานปั้น...ครูแดง..ศรีศิลป์..ตั้งใจจะถ่ายทอดงานปั้น ประเภทงานประติมากรรม เป็นงานที่เป็น 3 มิติ จากวัสดุดินเหนียว ดินน้ำมัน ใช้อุปกรณ์เครื่องมือปั้นประเภทต่าง ๆ ทั้งที่มีจำหน่ายตามร้านค้า และจากอุปกรณ์ ที่ดัดแปลงมาจากวัสดุรอบตัว นี่คือเป้าหมายของครูแดง..ศรีศิลปะ..ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี ถ่ายทอดให้เด็ก ๆ ฤทธิไกรศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน

Visitors: 38,690