การใช้ และเขียนโค๊ดหุ่นยนต์ ระดับอนุบาล

**การใช้และการเขียนโค๊ด หุ่นุยนต์ ระดับอนุบาล**

     ในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา  ได้จัดให้มีการเรียนการสอน หลักสูตรการใช้ และการเขียนโค๊ดหุ่นยนต์  ให้กับนักเรียนระดับอนุบาลขึ้น  ซึ่งจะเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจากอุปกรณ์เทคโนดลยี่ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์จากต่างประเทศ  โดยนักเรียนระดับอนุบาล และครูระดับอนุบาลได้รับการเรียนการสอน และฝึกอบรม การใช้และการเขียนโค๊ดหุ่นยนต์ขั้นต้นมาแล้ว (ภาพประกอบ) จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล จะได้พัฒนาการทักษะ และการเรียนรู้ในโลกเทคโนโลยี่ปัจจุบัน และอนาคต ต่อไป

Visitors: 36,333