งานศิลปะ ประถม 1 ครูแดง..ศรีศิลป์..ฤทธิไกร

เด 

**ศิลปะ (ป.1) ครูแดง..ศรีศิลป์..ฤทธิไกร**

     ในปีการศึกษา 2563  ครูแดง..ศรีศิลป์..ฤทธิไกร ได้กำหนดการเรียนการสอนในปีนี้ด้วยงานศิลปะ ระดับประถม 1  (2 เรื่อง คือ เรื่องการวาดภาพ และเรื่องการปั้น)   ภาคเรียนที่ 1 เรื่องการวาดภาพ...ซึ่งประถม 1  ถือเป็นการปูพื้นฐานการวาดภาพ อาทิเช่นให้นักเรียนมาเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่จุด , เส้น , รูปร่าง เน้นที่พื้นฐานเพื่อสร้างจินตนาการ โดยสอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้ถึงเทคนิค ถ่ายทอดออกมาจาประสบการณ์ตรงของครูแดง.....ตลอดการสอนมาไปต่ำกว่า 30 ปี  ภาคเรียนที่ 2  เรื่องงานปั้น...ครูแดง...จะทำการเรียนการสอน...งานวาดภาพ..เพิ่มเติมจากภาคเรียนที่ 1  และงานปั้นจากภาพ ถ่ายการปั้นต่าง ๆ ในหลายยุคตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน เพราะงานปั้น..เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างมากมาย เช่น ตึกต่าง ๆ สะพานจากทุกที่ อนุสาวรีย์จากทุกที่ วัด-โบสถ์ ชาวพุทธ-ชาวคริสต์   และมัสยิดของชาวมุสลิม เจดีย์ในวัดต่าง ๆ เป็นต้น  ซึ่งงานปั้นเหล่านี้เกิดจากหลายปัจจัย..เช่นจากจินตนาการของผู้ปั้น ในยุคสมัยต่าง ๆ และงานปั้นที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนา ลัทธิ และความเชื่อต่าง ๆ อีกด้วย  

Visitors: 38,689