ก้าวแรก..ก้าวเดิน..บ้านฤทธิไกร (ประวัติ)

  •  โรงเรียนฤทธิไกรศึกษาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2510 เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนต้นชั้น ป.1 – ป.4 ในเนื้อที่ 1,100ตารางวาเรือนไม้ชั้นเดียว 1 หลัง 4 ห้องเรียน โดยมีนางประยูร เทศปั่น เป็นผู้รับใบอนุญาต นายอัมพร ประทุมสาย  เป็นครูใหญ่  ต่อมาวันที่  23  เมษายน  2512 ขยายชั้นเรียนเพิ่มคือระดับชั้น ป.5–ป.7 และขยายอาคารเรียนเพิ่มเป็น  12   ห้อง  ปีการศึกษา  2521  ลดชั้นเรียน  ป.7  ลงตามพระราชบัญญัติการศึกษา คงเหลือชั้น  ป.1 – ป.6  รับนักเรียนได้ทั้งหมด  540  คน  มีนายจันทร์   ฤทธิไกร  เป็นผู้จัดการ  นางอังคณา   บุญสมบัติ  เป็นครูใหญ่  ต่อมาปี  2538  นางประยูร   เทศปั่น  ได้โอนกิจการให้  นางกัลยา  ช่างงามเป็นผู้รับใบอนุญาต  นายสุรชัย   ช่างงาม  เป็นผู้จัดการ  มีนางสาวนงนุช   วัฒนกิ่ง  เป็นครูใหญ่  ต่อมาปี  2540  ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ  เป็นที่ต่ำ   น้ำท่วมขัง  ซึ่งมีเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นคือ  3  ไร่  2  งาน  อาคารเรียนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น  2  หลัง  รับนักเรียนได้  1,170  คน  จำนวน  26  ห้องเรียนมี  นายสุรชัย   ช่างงาม  เป็นผู้จัดการและครูใหญ่
  • ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนได้พัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ  สิ่งแวดล้อม  ระบบสารสนเทศ  สุนทรีและกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดกิจกรรมชุมนุมตามความถนัดของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  และนักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพ สนุก และมีความสุขในการเรียน
  • ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมีโครงการก่อสร้างอาคารประกอบการเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัง คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเปิดใช้งานได้ในปีการศึกษา 2558
Visitors: 38,690